Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Lidmaatschap

 

 • De lidgelden worden voor de aanvang van het seizoen op de website (racingwetteren.be) gepubliceerd.
 • Alle leden worden automatisch aangesloten bij Tennis Vlaanderen. De bijdrage hiervoor zit vervat in het lidgeld.
 • Het lidmaatschap geldt voor één volledig seizoen en wordt aangevraagd via https://www.tennisvlaanderen.be/lid-worden?clubId=2202.
 • Elke aansluiting is pas definitief na de aanvaarding van de aanvraag door het bestuur en de ontvangst van het lidgeld.
 • Lidmaatschap tennis betreft een zomerabonnement (april t/m oktober), voor padel betreft het een jaarabonnement (april t/m maart) of een winterabonnement (oktober t/m maart).
 • De abonnementen zijn strikt persoonlijk en niet uitwisselbaar.
 • Elk lid verklaart zich automatisch akkoord met het  huishoudelijk reglement en het reservatiereglement.
 • Enkel bestuursleden van Racing Wetteren Tennis & Padel zijn gemachtigd abonnementen uit te reiken of in te trekken.
 • Ingetrokken abonnementen geven geen recht tot terugbetaling van het abonnementsgeld, noch geheel, noch gedeeltelijk; zowel wat betreft het Racing Wetteren Tennis & Padel -lidmaatschap als de bijdrage bij Tennis Vlaanderen.
 • Sluiting van de terreinen om welke reden ook geeft de leden geen recht op een schadevergoeding.
 • Bij langdurige blessure en mits voorlegging van een medisch attest is een opschorting van het abonnement naar een latere datum mogelijk. De bijdrage aan Tennis Vlaanderen kan nooit vergoed of overgedragen worden.

 

Gebruik van de terreinen

 

 • De tennisterreinen zijn toegankelijk van 9:00 uur tot 23:00 uur.
 • De padelterreinen zijn toegankelijk van 8:00 uur tot 23:00 uur.
 • Het gebruik van de terreinen is uitsluitend voorbehouden voor:
  • leden van Racing Wetteren Tennis & Padel die hun lidgeld betaald hebben
  • betalende gastspelers
  • trainers en lesvolgers van Tennisschool Kenta vzw
 • Onderhoud en clubinitiatieven die door het bestuur georganiseerd worden, hebben voorrang op alle reservaties. De reservaties voor deze activiteiten worden door het bestuur duidelijk aangeduid.
 • Voorrangsregeling bij reservering van de terreinen :
  • Interclub
  • Clubactiviteiten
  • Tornooien
  • Lessen en sportkampen
 • De terreinen mogen enkel betreden worden in sportkledij en met het juiste schoeisel (voor de gravelterreinen zijn sterk geprofileerde zolen verboden).
 • Blikken, PET-flessen en andere afval dienen in de daartoe voorziene vuilnisbakken gedeponeerd te worden. Spelers die drank meenemen op de terreinen worden verzocht het leeggoed terug te brengen naar het clubhuis.
 • Het gebruik van alcohol op de terreinen is verboden. Het is verboden meegebrachte alcoholische dranken te gebruiken naast de terreinen.
 • Bij droog weer dient men voor de aanvang van het spel het tennisterrein te besproeien.
 • Bij overvloedige regen of blijvende plassen mag er niet gespeeld worden op de gravelterreinen. De terreinen worden hierdoor beschadigd.
 • Bij het beëindigen van het spel moet men het gebruikte tennisterrein volledig effenen d.m.v. van het sleepnet en dit sleepnet op de voorziene plaatsen terughangen.
 • De padelterreinen kunnen gesloten worden bij sneeuwval en strenge vorst of andere uitzonderlijke omstandigheden.
 • Tekortkomingen aan de terreinen dienen gemeld te worden bij het bestuur of de clubhuisuitbater. Het is verboden om op eigen initiatief de tekortkomingen proberen op te lossen.
 • Gelieve aangebrachte schade aan clubmaterialen of accommodatie onmiddellijk te melden aan de clubhuisuitbater of het bestuur. Schade wordt persoonlijk verhaald op de betrokkene(n).

 

Gebruik clublokaal en sanitair

 • Racing Wetteren Tennis & Padel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren en verdwenen voorwerpen. De gevonden voorwerpen dienen onmiddellijk afgegeven te worden aan het bestuur of aan de uitbater van het clubhuis. Het is raadzaam geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamers achter te laten.
 • Het is verboden:
  • de gebouwen en hun toebehoren, alsook het sport- en lesmateriaal te beschadigen, door onregelmatig gebruik op straffe van schadevergoeding;
  • gebruik te maken van muziekdragers of andere geruchtmakende toestellen;
  • kauwgom te gebruiken op de terreinen;
  • te roken in het clublokaal of op de terreinen;
 • Toeschouwers worden enkel toegelaten tot de daartoe voorziene zitplaatsen/banken en de zitplaatsen in en aan het clublokaal.

 

Kleding en gedrag

 • Iedere bezoeker dient zich keurig te gedragen en onmiddellijk gevolg te geven aan de aanwijzingen van de bestuursleden, de uitbater van het clubhuis of het personeel.
 • Het is niet toegelaten in ontbloot bovenlijf te sporten of op de club rond te lopen.
 • Gedrag en zeden die kunnen leiden tot het verbieden van een lid tot de toegang tot de club:
  • hinderlijk en onbehoorlijk optreden;
  • schade toebrengen aan de infrastructuur of de werking van de sportclub;
  • openbare dronkenschap en druggebruik;
 • Grensoverschrijdend gedrag: kan niet en wordt binnen de club niet getolereerd. Ieder voorval in dit kader kan gemeld worden via info@racingwetteren.be
 • Gelieve de orde en netheid op en rond de terreinen te respecteren: gooi papier, afval, sigarettenpeukjes, kauwgom e.d. in de daarvoor voorziene vuilnisbakken (AFVAL en PMD gescheiden) en asbakken. Glazen flessen moeten steeds terug meegenomen worden.

 

Tennislessen

 • De tennis-, padellessen en stages worden geleid door de Tennis en Padelschool Kenta. Alle administratie verloopt via Kenta.
 • Alle info rond lessen vind je op website Racing Wetteren Tennis & Padel
 • Het is verboden sportonderricht of tennisles/padelles te geven tegen vergoeding tenzij mits machtiging van het bestuur van Racing Wetteren Tennis & Padel. Aanvragen dienen schriftelijk (e-mail of brief) ingediend te worden.

 

Reservaties

zie reservatiereglement op www.racingwetteren.be

 

Algemene bepalingen:

 • Racing Wetteren Tennis & Padel vzw noch Racing cvba zijn aansprakelijk voor eventuele persoonlijke ongevallen of schade aan derden.
 • Sportongevallen:
  • Elk lid valt automatisch onder de door Tennis Vlaanderen/Padel Vlaanderen afgesloten polis “sportongevallen”. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid, evenals het risico van persoonlijke ongevallen, zowel op als rond de terreinen en tijdens interclubverplaatsingen. Deze verzekering dekt je ook als medewerker aan activiteiten, georganiseerd door de club
  • Bij een ongeval, zelfs op verplaatsing, dient men onmiddellijk het voorziene formulier op de website (onder “Contact”) in te vullen en over te maken aan de secretaris van de club via info@racingwetteren.be
 • Het is verboden enige handelsactiviteit of publiciteit te voeren zonder voorafgaande toelating van het bestuur van Racing Wetteren Tennis en Padel.
 • Wet op de privacy – De club kan foto’s van leden publiceren op de website, via sociale media kanalen of in het clubhuis en dit in het kader van haar activiteiten. Indien een lid dit niet wenst, dan kan dit gemeld worden aan het Bestuur.
 • Het bestuur is belast met de uitvoering van het onderhavige reglement. Klachten dienen aan de voorzitter Luc Taragola (taragola.luc@gmail.com) of een bestuurslid (info@racingwetteren.be) te worden overgemaakt. In geval van betwisting zal alleen het bestuur van Racing Wetteren Tennis & Padel autonoom en uitsluitende beslissingsbevoegdheid hebben.
 • De bezoekers die de bepalingen van onderhavig reglement niet naleven of wiens gedrag opspraak verwekt, zullen verplicht worden de terreinen of het clubhuis onmiddellijke te verlaten. Verdere toegang kan hen geweigerd of ontzegd worden voor onbepaalde tijd. In geval van weerspannigheid zal de hulp van de politie worden ingeroepen.

 

Elke persoon die zich op de gehele site van Racing Wetteren Tennis & Padel bevindt, wordt geacht het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven.

 

Download huishoudelijk reglement